در شمال دليجان و در نزديكي سد ۱۵ خرداد واقع شده و شامل ۷ پارچه آبادي است كه نام جاسب را برخود دارد.
در وایبر, لاین, تانگو دنبال کنید با شماره 09216891615

pic-1135-1430554598

پنجشنبه است شاخه گلي
بفرستيم براي تموم آنهايي
كه دربين ما نيستند ولي
دعاهاشون هنوزكارگشاست
يادشون هميشه با ما

پاسخ دهید