در شمال دليجان و در نزديكي سد ۱۵ خرداد واقع شده و شامل ۷ پارچه آبادي است كه نام جاسب را برخود دارد.
در وایبر, لاین, تانگو دنبال کنید با شماره 09216891615

خاطراتی از یک کودک درباره جاسب


جاسب و آتش بازی
دیروز به جاسب رفتیم.
در آن جا من و برادرم هیزم جمع کردیم و آتش بازی کردیم.
من همه ی در ها را باز کردم یکی از در ها باز نشد
من رفتم همه ی کلید ها را به داخل حیاط بردم
مامانم گفت: این کلید ها را بگذار سر جایش
من رفتم کلید ها را گذاشتم سر جایش.
فردا من یک کلید تکی پیدا کردم آنرا را برداشتم و در را باز کردم
بعد صبحانه خوردم و با برادرم به کوه رفتیم وقتی که می خواستیم از کوه برگردیم
برادرم به زمین خورد و پایش خون آمد.

پاسخ دهید